DSC_4948-Edit.jpg
DSC_5008-Edit.jpg
DSC_5029-Edit.jpg
DSC_5166-Edit.jpg
Sarah_Salcido_05292017-3.jpg
RachelReyes_09022018-5.jpg
Sarah_Salcido_05292017-54.jpg
RachelReyes_09022018-20.jpg
Sarah_Salcido_05292017-98.jpg
AnnaG_grad2016-4.jpg
AshleyStanford_Grad-23.jpg
sarahsalcido_GRAD18_04282018-29.jpg
Jacob_Grad2015-10.jpg
Marie_Reyes_Grad2015-30.jpg
RachelReyes_09022018-14.jpg
VL_content-1.jpg
AmandaSevilla_january-2.jpg
AmandaSevilla_january-12.jpg
AmandaSevilla_january-20.jpg
VL_content-13.jpg
MicroneedleProduct_02182019-26.jpg
MEXICO_JULY2018-10.jpg
MicroneedleProduct_02182019-33.jpg
MEXICO_JULY2018-9.jpg
VL_content-1.jpg
VL_content-2.jpg
VL_content-13.jpg
WLS_Workshop_02102019-5.jpg
WLS_Workshop_02102019-77.jpg
WLS_Workshop_02102019-88.jpg
WLS_Workshop_02102019-91.jpg
WLS_Workshop_02102019-11.jpg
DSC_4948-Edit.jpg
DSC_5008-Edit.jpg
DSC_5029-Edit.jpg
DSC_5166-Edit.jpg
Sarah_Salcido_05292017-3.jpg
RachelReyes_09022018-5.jpg
Sarah_Salcido_05292017-54.jpg
RachelReyes_09022018-20.jpg
Sarah_Salcido_05292017-98.jpg
AnnaG_grad2016-4.jpg
AshleyStanford_Grad-23.jpg
sarahsalcido_GRAD18_04282018-29.jpg
Jacob_Grad2015-10.jpg
Marie_Reyes_Grad2015-30.jpg
RachelReyes_09022018-14.jpg
VL_content-1.jpg
AmandaSevilla_january-2.jpg
AmandaSevilla_january-12.jpg
AmandaSevilla_january-20.jpg
VL_content-13.jpg
MicroneedleProduct_02182019-26.jpg
MEXICO_JULY2018-10.jpg
MicroneedleProduct_02182019-33.jpg
MEXICO_JULY2018-9.jpg
VL_content-1.jpg
VL_content-2.jpg
VL_content-13.jpg
WLS_Workshop_02102019-5.jpg
WLS_Workshop_02102019-77.jpg
WLS_Workshop_02102019-88.jpg
WLS_Workshop_02102019-91.jpg
WLS_Workshop_02102019-11.jpg
info
prev / next